فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Cables

 

Model Description
CBL-STRCL-0001 Straight CL to CL Cable, 1 meter
CBL-STRCL-0002 Straight CL to CL Cable, 2 meter
CBL-STRCL-0003 Straight CL to CL Cable, 3 meter
CBL-STRCL-0005 Straight CL to CL Cable, 5 meter
CBL-STRCL-0010 Straight CL to CL Cable, 10 meter
CBL-STRCL-0015 Straight, Mini CL to Mini CL, 10 meter
CBL-STRCL-0021 Straight, Mini CL to Mini CL, 1 meter
CBL-STRCL-0022 Straight, Mini CL to Mini CL,3 meter
CBL-STRCL-0023 Straight, Mini CL to Mini CL, 5 meter
CBL-STRMCL-0001 Straight Mini CL to Regular CL, 2 meter
CBL-STRMCL-0002 Straight Mini CL to Regular CL, 3 meter
CBL-STRMCL-0003 Straight Mini CL to Regular CL, 5 meter
CBL-STRMCL-0004 Straight Mini CL to Regular CL, 10 meter
CBL-STRMCL-0005 Straight Mini CL to Regular CL, 1 meter