فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Analog

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

MV-BU10A

2M

15 fps

4.4um x 4.4um

Analog

Mono

MV-BE30A

0.4M

30 fps

6.35um x 7.4um

Analog

Mono

MV-BE20A

0.4M

30 fps

8.4um x 9.8um

Analog

Mono

MV-BV30A

0.4M

60 fps

7.4um x 7.4um

Analog

Mono

MV-BV20A

0.4M

60 fps

9.9um x 9.9um

Analog

Mono

MV-BX30A

0.8M

30 fps

4.65um x 4.65um

Analog

Mono

MV-BS20A

1.4M

15 fps

4.65um x 4.65um

Analog

Mono