فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

CameraLink(MV)

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

MV-KV30C

0.4M

484 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Color

MV-MV30C

0.4M

484 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Mono

MC-D500C

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

CameraLink

Color

MC-D500B

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

CameraLink

Mono

MC-D210C

2M

50 fps

2.8um x 2.8um

CameraLink

Color

MC-D210B

2M

50 fps

2.8um x 2.8um

CameraLink

Mono

MC-D200C

2M

50 fps

4.4um x 4.4um

CameraLink

Color

MC-D200B

2M

50 fps

4.4um x 4.4um

CameraLink

Mono

MC-D130C

1.2M

40 fps

3.75um x 3.75 um

CameraLink

Color

MC-D130B

1.2M

40 fps

3.75um x 3.75 um

CameraLink

Mono

MV-CV40C

0.4M

120 fps

5.6um x 5.6um

CameraLink

Color

MV-BV40C

0.4M

120 fps

5.6um x 5.6um

CameraLink

Mono

MV-CV30C

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Color

MV-BV30C

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Mono

MV-BV20C

0.4M

120 fps

9.9um x 9.9um

CameraLink

Mono

MV-CX30C

0.8M

40 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Color

MV-BX30C

0.8M

40 fps

7.4um x 7.4um

CameraLink

Mono

MV-CS30C

1.2M

30 fps

3.75um x 3.75 um

CameraLink

Color

MV-BS30C

1.2M

30 fps

3.75um x 3.75 um

CameraLink

Mono

MV-CS20C

1.4M

25 fps

4.65um x 4.65um

CameraLink

Color

MV-BS20C

1.4M

25 fps

4.65um x 4.65um

CameraLink

Mono

MV-CU10C

2M

20 fps

4.4um x 4.4um

CameraLink

Color

MV-BU10C

2M

20 fps

4.4um x 4.4um

CameraLink

Mono