فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

GigE Vision

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

MV-KS30G

1.2M

54 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Color

MV-MS30G

1.2M

54 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Mono

MV-KH20G

10M

7.2 fps

1.67um x 1.67um

GigE Vision

Color

MV-MH20G

10M

7.2 fps

1.67um x 1.67um

GigE Vision

Mono

MG-D500C

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

GigE Vision

Color

MG-D500B

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

GigE Vision

Mono

MG-D210C

2M

50 fps

2.8um x 2.8um

GigE Vision

Color

MG-D210B

2M

50 fps

2.8um x 2.8um

GigE Vision

Mono

MG-D200C-S

2M

25 fps

4.4um x 4.4um

GigE Vision

Color

MG-D200B-S

2M

25 fps

4.4um x 4.4um

GigE Vision

Mono

MG-D200C

2M

50 fps

4.4um x 4.4um

GigE Vision

Color

MG-D200B

2M

50 fps

4.4um x 4.4um

GigE Vision

Mono

MG-D130C

1.2M

40 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Color

MG-D130B

1.2M

40 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Mono

MV-CV40G

0.4M

120 fps

5.6um x 5.6um

GigE Vision

Color

MV-BV40G

0.4M

120 fps

5.6um x 5.6um

GigE Vision

Mono

MV-CV30G

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

GigE Vision

Color

MV-BV30G

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

GigE Vision

Mono

MV-CV20G

0.4M

120 fps

9.9um x 9.9um

GigE Vision

Color

MV-BV20G

0.4M

120 fps

9.9um x 9.9um

GigE Vision

Mono

MV-CX30G

0.8M

40 fps

4.65um x 4.65um

GigE Vision

Color

MV-BX30G

0.8M

40 fps

4.65um x 4.65um

GigE Vision

Mono

MV-CS30G

1.2M

30 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Color

MV-BS30G

1.2M

30 fps

3.75um x 3.75 um

GigE Vision

Mono

HV-C550G

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

GigE Vision

Color

HV-B550G

5M

15 fps

3.45um x 3.45um

GigE Vision

Mono

MV-KQ60G

5M

14 fps

2.2um x 2.2um

GigE Vision

Color

MV-MQ60G

5M

14 fps

2.2um x 2.2um

GigE Vision

Mono