فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

USB 2.O Board

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

MV-CV37U

0.4M

70 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O Board

Color

MV-BV37U

0.4M

70 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O Board

Mono

MV-BV27U

0.4M

70 fps

9.9um x 9.9um

USB 2.O Board

Mono

MV-CX37U

0.8M

30 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O Board

Color

MV-BX37U

0.8M

30 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O Board

Mono

MV-CS27U

1.4M

15 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O Board

Color

MV-BS27U

1.4M

15 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O Board

Mono

MV-CU17U

2M

12 fps

4.4um x 4.4um

USB 2.O Board

Color

MV-BU17U

2M

12 fps

4.4um x 4.4um

USB 2.O Board

Mono