فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

USB 2.O

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

MU-B500K

5M

14 fps

2.2um x 2.2um

USB 2.O

Color

MU-B500M

5M

14 fps

2.2um x 2.2um

USB 2.O

Mono

MU-A040C

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O

Color

MU-A040B

0.4M

120 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O

Mono

MV-CW35U

0.4M

60 fps

6.0um x 6.0um

USB 2.O

Color

MV-BW35U

0.4M

60 fps

6.0um x 6.0um

USB 2.O

Mono

MV-CV30U

0.4M

70 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O

Color

MV-BV30U

0.4M

70 fps

7.4um x 7.4um

USB 2.O

Mono

MV-BV20U

0.4M

70 fps

9.9um x 9.9um

USB 2.O

Mono

MV-CX30U

0.8M

30 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O

Color

MV-BX30U

0.8M

30 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O

Mono

MV-CS30U

1.2M

25 fps

3.75um x 3.75 um

USB 2.O

Color

MV-BS30U

1.2M

25 fps

3.75um x 3.75 um

USB 2.O

Mono

MV-CS20U

1.4M

15 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O

Color

MV-BS20U

1.4M

15 fps

4.65um x 4.65um

USB 2.O

Mono

MV-CU10U

2M

12 fps

4.4um x 4.4um

USB 2.O

Color

MV-BU10U

2M

12 fps

4.4um x 4.4um

USB 2.O

Mono