فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

CameraLink

 

 

Model

Resolution

Max. Line Rate/
Max. Frame Rate

Pixel Size

Interface

Color/Mono

LV-M8116C

16K

38 KHz

3.5um x 3.5um

CameraLink

Mono

LV-M828C

8K

76 KHz

7.0um x 7.0um

CameraLink

Mono

LV-M824C

4K

144 KHz

7.0um x 7.0um

CameraLink

Mono

LV-M422C

2K

144 KHz

7.0um x 7.0um

CameraLink

Mono

LV-B408CL

8K

13.6 KHz

5.0um x 5.0um

CameraLink

Mono

LV-B404CL

4K

13.6 KHz

10um x 5.0um

CameraLink

Mono

LV-B101CL

1K

36 KHz

14um x 14um

CameraLink

Mono