فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

FLIM Camera

FLIM Camera
first luminescence decay time microscopy camera

The pco.flim camera system is the first luminescence decay time microscopy camera using a two tap CMOS image sensor.

pco.flim

pco.flim

  • 5kHz - 40MHz modulation frequencies
  • 100ps - 100µs lifetimes measurable
  • 1008 x 1008 pixel resolution
  • frequency domain FLIM
  • USB 3.0 interface
Show product