فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VH Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

  • VH SERIES: دوربین های سزی VH, دوربین های دیجیتال صنعتی پیشرفته و با کارایی بالاهستند و کارایی های این  تنها با بکار گیری سریال های استاندارد رابط ها , دوربین ها میتوانند با زمینه استفاده به روز رسانی شوند.

Camera Link

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-0340 1/3" 264 fps 640 × 480 VH-310C-M/C 264
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-2020 1" 42 fps 1600 × 1200 VH-2MC-M/C 42
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-4021 4/3" 20 fps 2048 × 2048 VH-4MC-M/C 20
9.0 × 9.0 Truesense Imaging KAI-11002 35 ㎜ 6.4 fps 4008 × 2672 VH-11MC-M/C 6
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-16000 35 ㎜ 4.2 fps 4872 × 3248 VH-16MC-M/C 4

Gigabit Ethernet

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-0340 1/3" 264 fps 640 × 480 VH-310G2-M/C 264
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-2020 1" 42 fps 1600 × 1200 VH-2MG2-M/C 42
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-4021 4/3" 20 fps 2048 × 2048 VH-4MG2-M/C 20
9.0 × 9.0 Truesense Imaging KAI-11002 35 ㎜ 6.4 fps 4008 × 2672 VH-11MG2-M/C 6
7.4 × 7.4 Truesense Imaging KAI-16000 35 ㎜ 4.2 fps 4872 × 3248 VH-16MG2-M/C 4

 

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/30/3.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/30/1.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/30/4.png

제품이미지