فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VT Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

VT SERIES : مورد استفاده این دوربین ها در خطوط پرسرعت تر و با حساسیت بیشتر میباشد.سری VT با رابط های Camera link و آخرین نسخه coaxpress کارمیکند. ودر بزرسی پنل های مسطح, بزرسی ویفرها و بررسی مدار چاپی کاربرد دارد.

CoaXPress
Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Mount Line Rate Resolution Model
3.5 × 3.5 Vieworks M95 100 ㎑ 23360 × 256 VT-23K3.5X-H100
5.0 × 5.0 Vieworks M95 140 ㎑ 16384 × 256 VT-16K5X-H140
3.5 × 3.5 Vieworks M72 142 ㎑ 17824 × 256 VT-18K3.5X-H140
3.5 × 3.5 Vieworks M72 80 ㎑ 17824 × 256 VT-18K3.5X-H80
5.0 × 5.0 Vieworks M72 200 ㎑ 12480 × 256 VT-12K5X-H200
5.0 × 5.0 Vieworks M72 100 ㎑ 12480 × 256 VT-12K5X-H100
7.0 × 7.0 Vieworks M72 250 ㎑ 8912 × 128 VT-9K7X-H250
7.0 × 7.0 Vieworks M72 125 ㎑ 8912 × 128 VT-9K7X-H120
10.0 × 10.0 Vieworks M72 172 ㎑ 6240 × 128 VT-6K10X-H170
3.5 × 3.5 Vieworks M42 (C or F-mount) 160 ㎑ 6560 × 256 VT-6K3.5X-H160
3.5 × 3.5 Vieworks M42 (C or F-mount) 160 ㎑ 6560 × 64 VT-6K3.5X-E160
5.0 × 5.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 200 ㎑ 4640 × 256 VT-4K5X-H200
5.0 × 5.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 200 ㎑ 4640 × 64 VT-4K5X-E200
7.0 × 7.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 250 ㎑ 3200 × 128 VT-3K7X-H250
7.0 × 7.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 250 ㎑ 3200 × 32 VT-3K7X-E250

 

Camera Link

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Mount Line Rate Resolution Model
3.5 × 3.5 Vieworks M72 47 ㎑ 17824 × 256 VT-18K3.5C-H40
5.0 × 5.0 Vieworks M72 67 ㎑ 12480 × 256 VT-12K5C-H60
7.0 × 7.0 Vieworks M72 94 ㎑ 8912 × 128 VT-9K7C-H80
14.0 × 14.0 Vieworks M72 125 ㎑ 4096 × 64 VT-4K14C-H120
7.0 × 7.0 Vieworks M72 125 ㎑ 4096 × 128 VT-4K7C-H120
3.5 × 3.5 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 6560 × 256 VT-6K3.5C-H100
3.5 × 3.5 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 6560 × 64 VT-6K3.5C-E100
5.0 × 5.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 4640 × 256 VT-4K5C-H100
5.0 × 5.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 4640 × 64 VT-4K5C-E100
7.0 × 7.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 3200 × 128 VT-3K7C-H100
7.0 × 7.0 Vieworks M42 (C or F-mount) 100 ㎑ 3200 × 32 VT-3K7C-E100

 

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/47/4.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/47/1.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/47/3.png

제품이미지

제품이미지