فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

USB 3.0 cameras with CCD

 

 

B/W model

Color model

Sensor

Resolution

Pixel µm

ADC bits

FWC

Power Watt

DR dB(2)

Frames per sec(1)

MD028MU-SY

MD028CU-SY

SONY ICX674

1934 x 1456, 2.8 MP

4.54

8,10,12,14

20000

3.6 W

71.1

57

MD061MU-SY

MD061CU-SY

SONY ICX694

2754 x 2204, 6.1 MP

4.54

8,10,12,14

19500

3.9 W

71.8

28.4

MD091MU-SY

MD091CU-SY

SONY ICX814

3384 x 2708, 9.1 MP

3.69

8,10,12,14

12000

4.2 W

68.4

20

MD120MU-SY

MD120CU-SY

SONY ICX834

4242 x 2830, 12 MP

3.1

8,10,12,14

10000

4.8 W

63.1

15.3