فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Machine Vision LED Lights

نمی دانید کدام یک از محصولات را انتخاب کنید؟ اجازه دهید ما بهترین راه حل و بهترین کالا را برای شما سفارشی کنیم! 

 

 

 

LINE LIGHTS
    
TLN series LNMA series LN series
 
COLN series LN2 series LN1 series

 

 

BAR LIGHTS
 
HDLM series HDL series

 

RING LIGHTS
HBD series  FPR series FLR series FGR series
 
RMA series LAR/LAR1B series HDR series

 

 

 

BACK LIGHTS
     
FQGP2 series FQGH2 series FQG2 series FQ2 series

 

 

COAXIAL LIGHTS
   
COP series COA series CO2/COSQ series

 

 

SQUARE LIGHTS
SQ series

 

 

DOME LIGHTS
SD series

 

TUNNEL LIGHTS
TL series

 

SPOT LIGHTS
PL series

 

UV IR LIGHTS
 
UV series IR series