فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

CCD

CX428AKL 1/2 768 x 494 Cer-DIP 20 CXD1265R
ICX419AKL 1/2 752 x 582 Cer-DIP 20 CXD1265R
ICX429AKL 1/2 752 x 582 Cer-DIP 20 CXD1265R
ICX418AKB 1/2 768 x 494 Small-size round type ceramic 16 CXD1265R
ICX419AKB 1/2 752 x 582 Small-size round type ceramic 16 CXD1265R
ICX254AK 1/3 510 x 492 Plastic DIP 16 CXD1257AR
ICX404AK 1/3 510 x 492 Plastic DIP 16 CXD1257AR
ICX255AK 1/3 500 x 582 Plastic DIP 16 CXD1257AR
ICX405AK 1/3 500 x 582 Plastic DIP 16 CXD1257AR
ICX258AK 1/3 768 x 494 Plastic DIP 16 CXD1265R
ICX408AK 1/3 768 x 494 Plastic DIP 16 CXD1265R
ICX259AK 1/3 752 x 582 Plastic DIP 16 CXD1265R
ICX409AK 1/3 752 x 582 Plastic DIP 16 CXD1265R
ICX206AK 1/4 510 x 492 Plastic DIP 14 CXD1257AR
ICX226AK 1/4 510 x 492 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX204AK 1/3 1077 x 788 Plastic DIP 16 CXD1267AN
ICX204AL 1/3 1077 x 788 Plastic DIP 16 CXD1267AN
ICX207AK 1/4 500 x 582 Plastic DIP 14 CXD1257AR
ICX227AK 1/4 500 x 582 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX228AK 1/4 768 x 494 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX278AK 1/4 768 x 494 Plastic DIP 14 CXD1265R
ICX229AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX279AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1265R
ICX206AKB 1/4 510 x 492 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX207AKB 1/4 500 x 582 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX238AKE 1/6 768 x 494 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R
ICX239AKE 1/6 752 x 582 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R
ICX229AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX279AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1265R
ICX206AKB 1/4 510 x 492 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX207AKB 1/4 500 x 582 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX238AKE 1/6 768 x 494 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R
ICX239AKE 1/6 752 x 582 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R
ICX229AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1267AN
ICX279AK 1/4 752 x 582 Plastic DIP 14 CXD1265R
ICX206AKB 1/4 510 x 492 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX207AKB 1/4 500 x 582 Small-size round type ceramic 13 CXD1257AR
ICX238AKE 1/6 768 x 494 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R
ICX239AKE 1/6 752 x 582 Ceramic SON (LCC) 12 CXD1265R