فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Free Version

 

 

Adaptive Vision Studio Professional

64-bit Installer Version
avstudio_4.8_professional_54093_x64.exe 4.8
avstudio_4.7_professional_53251_x64.exe 4.7

 

Adaptive Vision Studio Runtime

64-bit Installer Version
avstudio_4.8_runtime_54093_x64.exe 4.8
avstudio_4.7_runtime_53251_x64.exe 4.7