فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

کاربرد پردازش تصویر در داروسازی

چکیده: پردازش تصویر دیجیتال رشته ای بسیار گسترده است. این رشته کاربرد ھای فراوانی در تمامی زمینه ھا دارد که یکی از انھا صنعت داروسازی میباشد.صنعت دارو، صنعتی پیشرو میباشد.از آنجایی کھ ما بھ این دارو ھا وابستھ ایم، روز به روز پروسه ھای ساخت در صنعت دارو در حال افزایش میباشد.اما این دارو ھا ممکن است معیوب باشند؛ قرص ھا احتمال دارد بشکنند ویا میتوانند در ورقی مفقود شوند که مصرف آنھا ممکن است خطرناک باشد. این برگه نشان دھنده مِتُد ھای متفاوت در تکنیک  پردازش تصویر دیجیتال برای پیدا کردن عیوب در قرصھا میباشد. بھ منظور تشخیص عیب در ورق ھای قرص از چھار متد استفاده میشود.

 

 

تکنیک ھا و الگوریتم ھای Digital Image Processing  به منظور حذف خطا ،بر روی عکس ھا اعمال میشوند.در این مقاله ،Digital Image Processing  ھای مختلف برای تشخیص عیب در ورق ھای قرص استفاده شده است. 

 

 Related image

تصویر شماره 1 

 

این قبیل قرصھای معیوب، زیان آور ھستند و مصرف آنها میتواندعوارض جانبی بسیاری داشته باشد. پروسه بازنگری برای تشخیص قرص ھای معیوب موثر است. چھار تکنیکی که برای تشخیص عیوبِ  عیب ھای مختلف در ورق ھای قرص مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از:

Morphology Operation (MO), Template Matching (TM) , Mathematical  . Manipulation(MM) and Euler’s Method(EM).

 

 ورق قرصهای معیوب

 

شکل 2  ورق ھای قرص مختلف با عیب ھای متفاوت الف) قرص مفقود شده است ب)قرص شکستھ است

ج)قرص سوراخ شده است

  

 

 (Methodology) مِتُد شناسی 

(MO)الف) تکنیک عملیات ریخته گری

(TM)ب) انطباق الگو

(MM)ج) به کار گیری ریاضی

(EM)د) روش اویلر

Morphology Operation

عملیات های ریخته گری بر روی فرُم، ساختار و شکل شیء مورد نظر اثر میگذارند. این اثرات بر روی

عکس ھای باینری (تصاویرسیاه و سفید – تصاویری تنھا با دو رنگ: سیاه و سفید)اعمال میشوند.این عملیات ھا در پیش پردازش ها و پس پردازش ها (فیلتر کردن(filtering)، نازک کردن (thinning)، هرس کردن(pruning) ) یا برای ارائه نمونه یا تعریفی از شکلِ  شیء/ناحیه مورد نظر(کناره ها، برجستگی لاشه اسکلت) مورد استفاده قرار میگیرند.

عملیات ریخته گری، یک الگوی ساختاری را بر روی تصویر ورودی پیاده میکند که در نھایت منجر به ساخت  یک تصویر خروجی در ھمان سایز میشود. در یک عملیات ریخته گری ، مقدار ھر پیکسل بر اساس مقایسه ای از پیکسل مشابه در تصویر ورودی با اشیاء مجاورش اندازه گیری میشود.به وسیله ی انتخاب سایز و شکل اشیاء مجاور، شما میتوانید یک عملیات ریخنه گری بسازید که به اشکال خاصی در تصویر ورودی حساس باشد.

انواع   ریخته گری به  شرح زیر است:

  • Dilation :به شیء اجازه منبسط شدن میدھد، بدین ترتیب سوراخ ھای کوچک به طور بالقوه پر میشوند و به اھداف متلاشی شده متصل میشوند.
  • Erosion : اھداف را به وسیله ساییدن boundaries فشرده میکند.
  • Morphological opening :برای حذف اھداف کوچک از یک تصویر ھمراه با حفظ شکل و اندازه اھداف بزرگتر در تصویر مورد استفاده قرار میگیرد.در حیقیت ،morphology

opening ھمان erosion  است که به دنبال آن dilation  اتفاق می افتد.این نوع از morphology بر روی حذف اھدافی موثر است کھ نمیتوانند بھ طور کلی شامل الگوی ساختاری شوند.

  • closing : عکسِ عملِ opening است. در حقیقت اینگونھ تعریف میشود که ھمان dilation است که به دنبال آن erosion اتفاق می افتد.Erosion الگوی مشابھی را برای ھر دو operation دنبال میکند.

 

  Template Matching(TM)

تکنیک مورد استفاده در آن طبقه بندی اھداف است.این تکنیک ھا به به مقایسه قسمتھایی از تصاویر در مقابل یکدیگر میپردازند. تصویر نمونه ممکن است برای شناسایی اھداف مشابه در در تصویر منبع مورد استفاده قرار بگیرد.اگر معیار انحراف تصویر الگو در مقایسه با تصویر منبع به اندازه کافی کوچک باشد ،Template matching میتواند مورد استفاده قرار گیرد.الگو ھا اغلب برای برای شناسایی کاراکترھا، اعداد، و دیگر اھداف کوچک و ساده مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال بسته قرص حاوی ده قرص است؛ ھمانند morphology operation، ابتدا تصویر به رنگ خاکستری تبدیل میشود و سپس به سیاه و سفید.پس از آن تصویر باینری به منظور حذف خش و حاشیه ھا ی شناسایی شده به وسیله ی یک تشخیص دھنده ی حاشیه ھوشمند، غربالگیری میشوند.یک الگو انتخاب میشود و با بقیه ی قرص ھا مقایسه میشود.در این روش قرص معیوب پیدا میشود. template matching block  بھترین ھمتا را برای قرص به ھمراه یک input image پیدا میکند .Block، مقدار تطابق را به وسیله ی تغییر الگو در یک منظقه ی دلخواه یا تمام تصویر اندازه میگیرد و سپس محل بھترین ھمتا را پیدا میکند.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.