فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا
@@edit

دیدگاه کلی از بینایی ماشین

@@description

بینایی ماشین

/machinevision1/

بینایی ماشین: بینایی ماشین یک فناوری و رویه ای است که برای مطرح سازی بحث بازرسیهای اتوماتیک از تصویر و همچنین تحلیل کاربردهایی مثل بازرسی های اتوماتیک کنترل فرآیند و راهنماییهای رباتیکی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .حیطه ی کاری ماشین بینایی گسترده است . بینایی ماشین با بینایی کامپیوتر...

جستجو نتیجه ای نداشت.