بررسی دقیق خطوط تولید و تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از تکنیکهای داده کاوی