خدمات

گروه بینا صنعت تیمی از افراد ماهر است که می تواند طیف وسیعی از خدمات مهندسی و توسعه نرم افزار را برای همکاری با شرکت ها ارائه دهد تا به نتایج موفقیت آمیز برای پروژه های بینایی – رباتیک و اتوماسیون صنعتی خود دست یابند. مواردی که در تخصص شرکت بینا صنعت می باشد عبارتند از:

مدیریت پروژه –  بهبود کیفیت –  مهندسی ویژن –  برنامه نویسی ربات – طراحی اتوماسیون صنعتی – توسعه برنامه تولید – پشتیبانی – آموزش

واحد بینایی ماشین
واحد الکترونیک
واحد مکانیک
واحد اتوماسیون صنعتی

آکادمی بینایی ماشین

واحد بازرگانی