طراحی و اجرای راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و بینایی ماشین