عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

شرکت بینا صنعت ویرا  با عضویت در انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی در راستای توسعه و ارتقاء تجارت الکترونیکی کشور گام بر می دارد و متعهد به رعایت حقوق خریداران می باشد .

نوشته های مرتبط