پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق