ده ها سال است که در صنایع مختلف، سیستم های اتوماسیون از بینایی ماشین بهره می برند. توانایی “دیدن” در خط تولید باعث افزایش انعطاف پذیری، کاهش توقف و سازگاری با متغیرهای محیطی و در نهایت افزایش بهره وری واحد تولیدی می شود. اما در بیشتر طول تاریخ استفاده از بینایی ماشین، سیستم‌های اتوماسیون ازتصاویردو […]